privacyverklaring

Digitronics Installatie- & Infratechniek B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokken om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevenms.nl/nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de Website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website : www.digitronics.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”) : Digitronics Installatie- & Infratechniek B.V., gevestigd te Hoofdstraat 158, 8162AR, Epe, kvk-nummer: 08058166

Artikel 2 – Toegang tot website
De toegang tot de website en het gebruik is stikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicatie doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie) plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerde op ieder moment:

 • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of gedeelte van de website.
 • Alle informatie verwijderen die et functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd met internet-etiqeutte
 • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de website en de gegevens die u op internet raadpleegt.
De beheerde is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet.
 • Vanwege het scheden van de voorwaarden van deze privacy policy.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade, die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of et gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Digitronics Installatie- & Infratechniek B.V. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van de relaties.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot u gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wisseling van zijn personeelsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@digitronics.nl

Ieder verzoek daartoe dient te worden verzegeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding va het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na et ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van e verzoeken en et aantal verzoeken kan dit termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schendig van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek va die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op et moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 10 – Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij verzoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website
  – Functionele cookies: Zoals sessie- en login cookies voor et bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  – Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in et bezoek aan onze weensite op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoefte van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek bevindt.
 3. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparaat worden geïnstalleerd.
 4. Voor meer informatie over het gebruik , het beheer en het verwijderen van cookies voor elke besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://:autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 11 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerde is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Atrikel 12 – Contact
Voor vragen of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot onze klantenservice. Te bereiken op info@digitronics.nl of (0578) 620300

Deze privacy verklaring is van toepassing sinds 01-10-2021 tot nader order.